Insane Kansas tornado at sunset!

Insane Kansas tornado at sunset! Rozel, KS. 5/18/13 #Shorts #YouTubeShorts

Leave a Reply